Tourterelle des bois, Streptopelia turtur, European Turtle Dove, Turteltaube