Loriot d'Europe, Oriolus oriolus, Eurasian Golden Oriole, Pirol

LORIOT D'EUROPE femelle
LORIOT D'EUROPE femelle